+31 35 3690039 contact@station10.nl

Nu de zomer voorbij is gaat het politieke gokspel in Den Haag echt op de wagen. Nadat staatssecretaris Teeven zijn nieuwe wet “kansspelen op afstand” halverwege de zomer aan de Kamer zond, stipte het kabinet in de miljoenennota het kansspelenvraagstuk meermalen aan. De belangrijkste paragrafen staan hier onder. Alle politieke partijen hebben tot 30 oktober de tijd om schriftelijk te reageren op de wetgeving van Teeven, die vervolgens de Kamer van repliek zal dienen via een nota zodat het plenaire debat kan worden gepland. Saillant detail: op 26 september oordeelt het Europese Hof over de Deense discrepantie tussen online en offline belastingen. Uitgerekend het hete hangijzer waar de Tweede Kamer zich ook over zal moeten buigen. Grote vraag is wanneer kunnen we wat verwachten? Wanneer zullen de eerste online goksites operationeel zijn? Een uitgebreide analyse inclusief de antwoorden op de blog mbolo.nl van Station10 Associate Vincent van ’t Riet.

De volgende paragrafen zijn afkomstig uit beleidsnota van het Ministerie van Veiligheid & Justitie:

  • Volgend jaar wordt ook een belangrijk jaar waar het gaat om de modernisering van het kansspelbeleid, met onder meer de wettelijke regulering van online kansspelen. Ook wordt er gewerkt aan een wetsvoorstel om Holland Casino onder voorwaarden te verkopen en de markt open te stellen voor enkele nieuwe aanbieders. Het Speelautomatenbesluit wordt herzien en we werken aan een aangepast vergunningstelsel voor loterijen. Dit laatste zal in 2017 in werking treden.
  • Een vergunningstelsel voor online kansspelen zorgt ervoor dat een belangrijk deel van de online spelers – we streven naar tenminste 80% – binnen deze kabinetsperiode veilig en verantwoord bij een aanbieder met een vergunning kan spelen. Aanbieders die in aanmerking willen komen voor een vergunning zullen aan strikte eisen moeten voldoen, onder andere op het gebied van verslavingspreventie. De bevoegdheden van de kansspelautoriteit zullen worden uitgebreid om een effectieve handhaving van illegaal aanbod mogelijk te maken. Het aanbieden van gokspelen is geen kerntaak van de overheid. Daarom zal Holland Casino in 2017 worden gesplitst en geprivatiseerd. Ook worden er vanaf dat moment nieuwe aanbieders op de markt toegelaten.
  • Daarnaast komt er een herziening van het vergunningstelsel voor de loterijen. De vergunningen worden nu onderhands gegund, hetgeen strijdig is met het Europees Recht. Het loterijstelsel is van grote maatschappelijke waarde. Het kabinet wil dan ook vanaf 2017 ruimte bieden aan nieuwe loterij initiatieven die het maatschappelijk belang centraal stellen, waarbij strikte voorwaarden worden gesteld om dat belang te waarborgen. De eind 2014 aflopende vergunningen worden tot die tijd voorlopig verlengd. Om de loterijen meer ruimte te geven voor innovatie wordt het verplichte afdrachtspercentage van de goede doelen loterijen verlaagd van 50% naar 40%. De afdrachten aan goede doelen blijven daarbij volgens de Goede Doelen Loterijen de komende jaren minimaal gelijk. De Staatsloterij en de Lotto onderzoeken of zij in de toekomst kunnen samenwerken.
  • Ook het Speelautomatenbesluit zal worden gemoderniseerd. Het besluit is verouderd en biedt weinig ruimte voor innovatie. Het is voor de kanalisatie van belang dat het legale aanbod voldoende attractief blijft. Minstens zo belangrijk is dat de sector kan (blijven) investeren in verslavingspreventie. Momenteel wordt er een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden voor de modernisering van het besluit. Op basis hiervan zullen beleidskeuzes worden gemaakt. Om kansspelen op afstand wettelijk te reguleren is een wetsvoorstel opgesteld.
  • De parlementaire behandeling wordt naar verwachting in 2015 afgerond. De AMvB wijziging voor de verlaging van het afdrachtspercentage voor goede doelen loterijen zal, afhankelijk van de voortgang van de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel kansspelen op afstand, naar verwachting medio juli 2015 inwerking treden. Om de markt te openen voor nieuwe loterijinitiatieven en hiervoor strikte voorwaarden op te stellen, wordt ook een AMvB wijziging voorbereid. Deze wijziging zal op 1 januari 2017 inwerking treden. Een wetsvoorstel voor de herinrichting van de casinomarkt gaat in 2015 naar de Tweede Kamer. Het aangepaste Speelautomatenbesluit zal naar verwachting ook in 2015 aan beide Kamers worden voorgelegd.
  • De Minister stimuleert preventie [Station10: van kansspelen] door het beschikbaar stellen van integriteitsinstrumenten zoals de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en het toezicht op rechtspersonen. De Minister kent een regisserende rol voor de kansspelen. De Minister wil ervoor zorgen dat Nederlandse burgers op een veilige en verantwoorde manier kunnen deelnemen aan kansspelen.
  • Het kabinet zet in om het kansspelbeleid te moderniseren. Uitgangspunt is dat de Nederlandse burger op een veilige en verantwoorde manier deel kan nemen aan kansspelen. Onder deze post worden de middelen geraamd voor opdrachten in het kader van deze modernisering.